Kategorie zagrożenia ludności. Najważniejsze informacje

Kategorie zagrożenia ludzi są umownym podziałem służącym do porządkowania budynków lub ich części pod kątem stopnia występowania w nich zagrożenia np. pożarem. Do przynajmniej jednej z kategorii musi być zakwalifikowany każdy budynek – od tego bowiem zależy, jakie wymagania ochrony przeciwpożarowej będzie on musiał spełniać.

Heiwa_elementary_school_18Podział na kategorie zagrożenia ludzi (ZL) wprowadził § 209 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690 ze zm.). Podział dotyczy budynków użyteczności publicznej, budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

Wyróżniamy pięć kategorii zagrożenia ludzi, określane symbolami ZL I, ZL II, ZL III, ZL IV oraz ZL V. Do każdej z nich zalicza się określone budynki lub ich części stanowiące odrębne strefy pożarowe.

ZL I: budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi do jednoczesnego przebywania w nich ponad 50 osób, które nie są stałymi pracownikami tego budynku. Muszą być to jednocześnie budynki przeznaczone do użytku osób innych niż osoby o ograniczonej zdolności poruszania się. Są to m.in. teatry, kina, supermarkety, sale gimnastyczne i hale widowiskowe.

ZL II: budynki przeznaczone do użytku głównie przez osoby o ograniczonych możliwościach poruszania się. Są to zarówno szpitale, hospicja i domy opieki społecznej, jak i przedszkola i żłobki.

ZL III: budynki użyteczności publicznej, których nie da się zakwalifikować do dwóch poprzednich kategorii. Będą to przede wszystkim mniejsze sklepy i budynki administracyjno-biurowe.

ZL IV: budynki mieszkalne jedno- i wielorodzinne – domy i bloki mieszkalne.

ZL V: budynki zamieszkania zbiorowego, które nie kwalifikują się do kategorii ZL IV. Zaliczamy do nich obiekty, które stanowią swego rodzaju czasowe miejsce zamieszkania, a więc hotele, motele, internaty, bursy szkolne.

Budynek lub jego część nie musi być zakwalifikowany wyłącznie do jednej kategorii. W sytuacji, gdy budynek/część budynku zalicza się do więcej niż jednej kategorii ZL, musi spełniać wszystkie wymogi przeciwpożarowe, jakie zostały dla tej kategorii ustalone. Np. szkoła, w której znajduje się pomieszczenie przeznaczone dla osób innych niż stali użytkownicy w liczbie przekraczającej 50, to szkoła ta musi spełniać zarówno wymogi dla kategorii ZL I, jak i ZL III.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *

*