Wymagania dotyczące wyposażania obiektów w gaśnice

Obiekty muszą być wyposażane w gaśnice spełniające wymagania Polskich Norm dotyczących gaśnic. Rodzaj tych urządzeń musi być dostosowany do tych grup pożarów, których wystąpienie w danym obiekcie jest prawdopodobne. Ten obowiązek na zarządców obiektów nakłada Rozporządzenie MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

fire-fighting-302586_960_720W obiektach, budynkach i na terenach mogą rozwijać się pożary z pięciu podstawowych kategorii:

A – pożary materiałów stałych, najczęściej pochodzenia organicznego, w wyniku spalania których powstają żarzące się węgle;
B – pożary cieczy i przedmiotów stałych topiących się;
C – gazów;
D – metali;
F – tłuszczów spożywczych i olejów w urządzeniach kuchennych.

Za jednostkę masy środka gaśniczego uznajemy 2 kg lub 3 dm3. Taka jednostka powinna przypadać na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w obiekcie, który nie jest chroniony stałym urządzeniem gaśniczym. Powierzchnia ta musi się kwalifikować do jednej z kategorii zagrożenia ludzi (ZL I, ZL II, ZL III, ZL V), mieć status powierzchni produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500 MJ/m2 lub zawierać w sobie pomieszczenie zagrożone wybuchem.

Jednostka środka gaśniczego powinna także przypadać na każde 300 m2 powierzchni strefy pożarowej niewymienionej wyżej, z jednym wyjątkiem: powierzchni zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV.

Gaśnice w obiektach muszą znajdować się w ściśle określonych miejscach. Powinny być dobrze widoczne i łatwo dostępne, zatem typowymi lokalizacjami dla nich stają się obszary prze wejściach do budynku, klatki schodowe, korytarze. Ponadto gaśnice nie mogą znajdować się w miejscach, które będą narażały je na uszkodzenia mechaniczne i działanie ciepła (w pobliżu pieców, kaloryferów). W budynkach wielokondygnacyjnych gaśnice na każdej kondygnacji powinny być zlokalizowane w tych samych miejscach, oczywiście w miarę technicznych możliwości.

Gaśnice powinny być rozmieszczone w taki sposób, by odległość z dowolnego miejsca w obiekcie do najbliższego urządzenia gaśniczego była nie większa niż 30 m. Wokół gaśnicy powinien być ponadto zapewniony dostęp szeroki na minimum 1 m. Lokalizacja gaśnicy oraz dojście do niej powinno być oznakowane zgodnie w wymogami Polskiej Normy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *

*